Положення про бібліотеку

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-педагогічна бібліотека (далі – Бібліотека) є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом інституту, бібліотекою педагогічного профілю, яка забезпечує творами друку та іншими інформаційними документами навчально-виховний і науковий процеси та діє на підставі цього Положення. Її статус визначається Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».
1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про національну програму інформатизації», чинними нормативно-правовими актами та документами з бібліотечної справи органів управління освітою, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
1.3. У своїй діяльності бібліотека дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі, сприяє реалізації державної політики у галузі освіти, науки і культури.
1.4. Адміністрація інституту забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів, комп'ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.
1.5. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг та умови їх надання визначаються Правилами користування науково-педагогічною бібліотекою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Користування бібліотекою безкоштовне.
1.6. Бібліотека є обласним книгосховищем вітчизняної та світової літератури з питань освіти, психолого-педагогічних наук, забезпечує комплектування книжкових фондів психолого-педагогічною літературою для потреб освітніх установ, педагогічних працівників області.

2. ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Формування бібліотечного фонду відповідно до педагогічного профілю інституту та інформаційних потреб користувачів.
2.2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування керівного складу працівників освіти, вчителів шкіл та ПТНЗ, викладачів вищих навчальних закладів, працівників дошкільних і позашкільних установ згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.
2.3. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату із використанням традиційних і новітніх інформаційних технологій.
2.4. Розширення номенклатури та якості бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
2.5. Пропагування та розкриття через книгу змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення.
2.6. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями й освітніми установами навчальної та організаційно-методичної роботи .
2.7. Налагодження прямих зв'язків з бібліотеками навчально-виховних освітніх закладів. 
2.8. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.
2.9. Науково-педагогічна бібліотека у своїй діяльності керується чинним законодавством про вільний доступ користувачів до інформаційно-бібліотечних ресурсів.
3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ
Науково-педагогічна бібліотека:
3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслу­говування користувачів.
3.2. Організовує обслуговування читачів у читальному залі, на абонементі, використовуючи методи індивідуального і групового обслуговування відповідно до Правил користування бібліотекою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
3.3. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науково-педагогічних і методичних працівників інституту, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування.
3.4. Безкоштовно забезпечує читачів основними бібліотечними послугами.
3.5. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.
3.6. Розширює та підвищує ефективність довідково-інформаційного обслуговування читачів за рахунок взаємодії з науковими і бібліотеками ВНЗ, забезпечує доступ користувачів через мережу Інтернет до інформаційних ресурсів.
3.7. Укладає бібліографічні покажчики, рекомендаційні списки літератури, виконує тематичні, адресні бібліографічні довідки, забезпечує довідково-інформаційне обслуговування читачів. 
3.8. Збирає, зберігає та видає для користування матеріали вчителів, які:
брали участь у конкурсах професійної майстерності («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року», «Моє покликання – методист» та ін.),
внесені до списку адрес обласної картотеки ППД,
претендують на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист».
3.9. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої літератури, періодичних, аудіо- та відео-видань, СD-, DVD-дисків та електронних баз даних:
3.9.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення, облік та зберігання основних і підсобних бібліотечних фондів.
3.9.2. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою оптимізації процесу обслуговування читачів. 
3.9.3. Співпрацює з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та видавництвами України.
3.9.4. Вилучає з бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами дублетні примірники, а також документи, що втратили актуальність, наукову і виробничу цінність, зношені, дефектні. 
3.10. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
3.11. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та баз даних на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.
3.12. Проводить науково-методичну роботу (аналітичну, організаційну, консультативну) з метою удосконалення всіх напрямків діяльності бібліотеки.
3.13. Здійснює організацію вивчення, постійний моніторинг суспільної думки, встановлення і поглиблення контактів з пріоритетними для науково-педагогічної бібліотеки категоріями користувачів.
3.14. Бере участь у, всеукраїнських науково-практичних конференціях, нарадах, навчально-методичних семінарах.
3.15. Забезпечує безперервну освіту, підвищення професійного, загальнокультурного рівня працівників бібліотеки. 
3.16. Проводить господарсько-економічну діяльність, спрямовану на покращання умов праці читачів та співробітників бібліотеки на основі наданих бібліотеці повноважень.

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Керівництво науково-педагогічною бібліотекою здійснює завідувач бібліотеки, який безпосередньо підпорядковується директору інституту.
4.2. Завідувач науково-педагогічної бібліотеки призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора інституту.
4.3. Завідувач бібліотеки у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна. Видає усні розпорядження, які є обов'язковими для виконання  працівниками бібліотеки.
4.4. Призначення і звільнення працівників бібліотеки здійснює директор інституту з попереднім консультуванням із завідувачем бібліотеки.
4.5. Структура та штати бібліотеки визначаються відповідно до її функцій та обсягу роботи.
4.6. Керівництво інституту:
забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням;
запобігає випадкам відчуження бібліотечних приміщень або використання їх не за призначенням без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).
4.7. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність працівників структурних підрозділів бібліотеки визначаються цим Положенням і Правилами користування бібліотекою.
4.8. Правила користування Науково-педагогічною бібліотекою розробляються на підставі типових і затверджуються директором інституту.
4.9. Річні звіти про роботу науково-педагогічної бібліотеки затверджуються директором інституту, подаються у встановлені терміни до Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського.
4.10. Працівники бібліотеки повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту відповідно до профілю інституту. Коло посадових обов'язків працівників визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених директором. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.
4.11. Режим роботи наукової бібліотеки встановлюється директором відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку інституту.
4.13. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці співробітників бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день. У цей день бібліотека користувачів не обслуговує.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Науково-педагогічна бібліотека має право:

5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про науково-педагогічну бібліотеку.
5.1.2 Представляти інститут у різних установах і організаціях, брати безпосередню участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності.
5.1.3. Замовляти літературу через книготоргову мережу. Приймати в дар літературу від видавництв, організацій та приватних осіб.
5.1.4. Бібліотека має свій штамп з написом: Бібліотека Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
5.1.5. Бібліотека розміщується в приміщенні інституту за адресою: вул.Кривоноса,7а.

5.2 . Працівники бібліотеки мають право:

5.2.1. На підвищення кваліфікації,  створення необхідних умов для  самоосвіти, участь у роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів. 
5.2.2. На встановлення надбавок та доплат за розширення зони обслуговування та збільшення обсягу виконуваних робіт.
5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 № 1062). 

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та Колективним договором інституту. 
5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.
5.3.3. Завдання шкоди бібліотечному фонду, майну інституту згідно з чинним законодавством України.

5.4. Науково-педагогічна бібліотека зобов'язана:

5.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування науково-педагогічною бібліотекою Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. 
5.4.2. Не розповсюджувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової) без їхньої згоди.
5.4.3. Звітуватись про свою роботу перед науково-методичною радою інституту.

Положення про Науково-педагогічну бібліотеку Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти   складено на основі "Примірного положення про бібліотеку вищого закладу III-IV рівнів акредитації" (наказ МОН України від 06.08.04 № 641).
 

ВІРТУАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ КАБІНЕТИ
Нова українська школа
ЗНО
Виховна робота: Сайт, Facebook
Інформаційно-комунікаційні технології
Інклюзивне навчання
Навчально-методичний центр психологічної служби і соціальної роботи
Відділ організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності
Еколого-природниче спрямування
Новини МОН України

Корисні ресурси
Офіційне інтернет-представництва Президента України
Верховна Рада України
Комітет з питань науки і освіти ВРУ
Урядовий Портал
Міністерство освіти і науки України
Тернопільська обласна рада
Тернопільська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки ТОДА
Інститут модернізації змісту освіти
Український інститут національної пам'яті
Український центр оцінювання якості освіти
Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти